Lisää uusi kommentti

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.4.2023: Olarin päiväkotien ja koulujen tilanne sekä englanninkielisestä opetuksesta

Kuvituskuva Opinmäen koulusta.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 19.4.2023. Esityslista löytyy täältä. Isoimmat asiat ovat Olarin koulujen ja päiväkotipaikkojen tilanne sekä englanninkielisen opetuksen järjestäminen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 19.04.2023 klo 17:30 -

3 Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitys

Tämä asia on ollut jo aiemmin listalla, mutta esittelijä on vetänyt sen pois. Olen tätä käsitellyt myös aiemmissa bloggauksissani lautakunnan asioita.

Kiteytettynä: Olarissa on pula päivähoitopaikoista. Tässä suunnitellaan 16 ryhmäistä päiväkotia, jonka ryhmistä kymmenen olisi suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä.

On helppo nähdä, että tälle on tarve. Ongelmakohta ei ole tämän tarve, vaan mitä tämän sijaan. Alta purettaisiin nimittäin Päivänkehrän koulun Komeetan toimipiste. Alueen vanhemmat ovat olleet yhteydessä ja kysyneet, että ratkaistaanko alueen varhaiskasvatuksen paikkatilaa koulun kustannuksella.

Kysymys on hyvä. Viranhaltijoilta ei ole vielä tullut kattavaa pakettia alueen koulupaikoista. Nyt se on liitteenä. Tästä keskustelimme lautakunnassa viimeksi kun asiasta puhuttiin, jossa vaiheessa esittelijä sitten veti asian listalta.

Kiteytän raporttia. Kuitinmäen koulun kentällä ovat parakit vapautuvat alueen oppilaiden käyttöön. Se tuo 100 oppilaspaikkaa lisää. Komeetan toimipisteestä luopuminen veisi kesällä 2024 yhteensä 150 oppilaspaikkaa. 

Väestöennusteiden mukaan koululaisten määrä vähenee Olarin alueella sitä tahtia, että tilanne ei käytännössä muutu nykyisestä. Ennusteen mukaan välillä 2021-2031 alueen alakouluikäisten määrä vähenee 173 lapsella ja yläkoulu-ikäisten määrä 36 lapsella.

Lopuksi esitetään kaksi vaihtoehtoa miten käytäntö on ajateltu toteuttaa Komeetan toimipisteen kannalta. Siitä päätetään myöhemmin.  Joko oppilaat siirtyvät Kuitinmäen kouluun, mutta halukkaat voivat hakea Päivänkehrään. Tai sitten oppilaat siirtyvät Päivänkehrään, ja Päivänkehrä käyttää myös Kuitinmäen tiloja.

Kun tähän materiaaliin on tutustunut, niin en näe asiassa ongelmaa. Oppilasmäärä-ennusteet ovat aina vain ennusteita, toisaalta Olarin “keskelle” ei rakenneta uutta. Materiaalissa todetaankin, että alueelle voi olla tarve rakentaa uutta koulutilaa Puolarmetsään alueelle sekä Suurpeltoon (Opinmäen laajennus). 

4 Englanninkielisen opetuksen järjestäminen Espoo International Schoolissa ja Kivimiehen koulussa 1.8.2023 alkaen

Tästä saatiin alustava esittely viime kerralla. Tässä kiteytys asiasta: “Tällä hetkellä Espoossa englanninkielistä opetusta järjestetään Espoo International Schoolissa (jäljempänä EIS) Opinmäen ja Kivimiehen toimipisteissä. EIS:n Kivimiehen toimipiste on toiminut samassa rakennuksessa suomenkielistä opetusta järjestävän Kivimiehen koulun kanssa.“

Nyt ehdotetaan, että englanninkielistä opetusta järjestettäisiin samoissa tiloissa kuin ennenkin, mutta kahden eri koulun osana. Eli International schoolin ja Kivimiehen koulun osana.

Käytännössä tässä valmistaudutaan englanninkielisen opetuksen määrien kasvuun. Tämä kun on edessä Espoon kansainvälistyessä.

Olen itsekin saanut pari yhteydenottoa vanhemmilta tähän asiaan liittyen. Ensisijainen huoli oli koulupolku, eli katkeaako nykyinen malli. Liitteissä todetaan, että Kivimiehen oppilaat valitaan ilman erillistä halua International schoolin 7-9 -luokille. Toisin sanoen hallinnon muutos ei vaikuta koulupolkuun.

Omasta mielestäni tämä muutos kuulostaa loogiselta. Yleensäkin pidän “lähiesimies”-mallista. On parempi, että yksi koulurakennus on yhden johtamismallin alaisuudessa. Välillä on syytä tehdä toisin, mutta vain erityisen painavista perusteista.

Osaa oheismateriaalista en ole vielä lukenut.

5 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

Tämä ei liity suoraan edelliseen, vaikka liittyvät samaan aihepiiriin. 

Kyse on siitä, että nyt englanninkieliseen opetukseen pääsee kielikokeen avulla. Nyt ehdotetaan muutosta, jossa englanninkieliseen opetukseen pääsisi kielikokeen tai aiemman englanninkielisen opetuksen perusteella.

Tällä haetaan käytännössä sitä, että jos Espooseen muutetaan muualta Suomesta tai ulkomailta, niin aiempi englanninkieliseen opetukseen osallistuminen on peruste olla englanninkielisessä opetuksessa myös jatkossa. Tämä on mielestäni oikein perusteltua. Olisihan se aika tylsä kuvio jos ensin on ollut vaikka Helsingissä koko koulu-uran englanninkielisessä opetuksessa, mutta kunnanrajan ylityksen myötä ei pääsisikään jatkamaan englanninkielisessä opetuksessa.

Tulen kysymään, että onko syytä uskoa, että tämä lisää panetta lisätä englanninkielistä opetusta (se paine kasvaa muutenkin).

Muutoin palaute on neutraalia ja käytännön toteutusta korostavaa. Henkilöstö esittää huolta siitä, että johtaako tämä siihen, että kielitaito on nykyistä heikompaa ja ovatko muualta saadut tiedot kielitaidosta- ja osaamisesta vertailukelpoisia.

Tässäkin osa oheismateriaalista on minulla vielä vaiheessa.

6 Lukuvuoden 2023-2024 enimmäisoppilasmäärät yleisopetuksessa ja kouluihin perustettavat ryhmät vuosiluokilla 1-6

Tässä kohden päätetään koulujen enimmäisoppilasmääristä. Tämä on osa tulevaan vuoteen valmistautumista. En rupea lukuja tänne listaamaan, ne kannattaa katsoa materiaaliesta.

Toisella vuosiluokalla (ja varmaan myös ensimmäisellä, luulen, että tässä on virhe tekstissä) oppilaita on maksumissaan 25 per luokka. Rehtori voi tämän ylittää perustellusta syystä, kuten muuttajan myötä.

Luokilla 3-6 luokassa voi olla korkeintaan 32 oppilasta. Ja perään sama rehtorin harkintamahdollisuus.

27 kouluun on tulossa valmistavia ryhmiä. Osaan kouluista kaksi ja muutamaan kolme ryhmää.

Lisäksi päätetään erityisluokista ja kuntoittavan opetuksen, kehitysvammaisten ja toiminta-alueittain opiskelevien sekä autististen oppilaiden luokista.

Tämä kokonaisuus on hankala hahmottaa. Näitä tehdään oppilasmäärien pohjalta, eikä minulla nouse mitään erityistä tässä esille.

7 Selostus Matinkylä-Olarin oppilaaksiottoalueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotin valmisteluista lukuvuotta 2023-2024 varten

Tässä on kiteytys asiasta: “Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2022 § 183 Matinkylä-Olarin alueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotista lukuvuonna 2023-2024. Päätöksen mukaan kaikki Matinkylä-Olarin alueen vuosiluokkien 1-2 valmistavan opetuksen oppilaat on osoitettu lähikouluihin. Lautakunta pyysi raportointia pilotin edistymisestä, lapsivaikutusten arvioinnista ja avustajaresurssin riittävyydestä.”

Ensi lukuvuonna tullaan siis testaamaan sitä, edesauttaako valmistavan opetuksen yhdistäminen 1-2 luokilla normaaliin opetukseen sitä “valmistamista.” Käytännössä seurataan lukemista, kirjoittamista ja matemaattisia taitoja siihen, että valmistavaa opetusta annetaan omissa ryhmissään.

Selostuksessa kerrotaan miten tähän valmistaudutaan ja mitä on suunnitteilla. Jos asia kiinnostaa, kannattaa käydä lukemassa.

8 Yksityisen hoidon tuen kuntalisien korotus

Yksityisen hoidon tuen kuntalisiin ehdotetaan korotuksia. Esimerkiksi alle kolmevuotiaasta maksettaisiin 730 euroa (nyt 680)  ja kolme vuotta täyttäneestä 482 euroa (nyt 470). 

Tämä on mielestäni perusteltua. Korostus on samansuuruinen kuin palveluseteli on, etli linjassa muun kaupungin toiminnan kanssa. Ja kyllähän menot ovat leisesti kasvaneet.

9 Vastaus valtuustokysymykseen S2-opetuksen resursseista Espoossa

Tässä kyse on S2-opetuksesta (suomi toisena kielenä, käytännössä opetuksesta oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi eikä ruotsi).

Valtuustoaloitteessa kysytään miten tämän suunnan resurssit on jaettu, miten selvitetään miten opettajat asian kokevat ja miten resurssit olisivat riittävät kaikkialla Espoossa?

Vastaukset ovat kovasti mutkia suoristaen, että resurssit jaetaan oppilaiden tausta mukaan, mutta myös sosioekonomista taustaa huomioiden. Opettajille on säännöllisesti tilaisuuksia joissa asiasta keskustellaan. Resurssien suhteen toivotaan koulutusta opettajille ja sitä, että saadaan ylipäätänsä palkattua päteviä opettajia.

10 Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman tarkistaminen opiskeluhuollon osalta 1.8.2023 lukien

Lakia on muutettu, ja nyt muutetaan Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Käytännöössä kyse on sote-uudistuksesta, ja siihen liittyvistä vastuiden kirjaamisista.

11 Espoon suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman tarkistaminen opiskeluhuollon osalta 1.8.2023 lukien

Sama kuin äsken.

12 Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman tarkistaminen opiskeluhuollon osalta 1.8.2023 lukien

Sama kuin äsken.

13 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman tarkistaminen opiskeluhuollon osalta 1.8.2023 lukien

Sama kuin äsken.

14 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024