Kasvun ja oppimisen lautakunta 6.3.2024: Jälleen ehdotukset Lahnuksen ja Koulumäen koulujen lakkauttautamisista, ja käyttösuunnitelmia

Kuvituskuva: Kantokasken koulu.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraaava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 14.2.2024. Isoimmassa roolissa ovat vuosikatsaukset, joita on ohjelmassa kolmin kappalein. Esityslista löytyy täältä. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 06.03.2024 klo 17:30 -

3 Lahnuksen koulun tulevaisuus 1.8.2024 alkaen (pöydälle 7.2.2024)

Päätös Lahnuksen koulun tulevaisuudesta jätettiin pöydälle kuukausi sitten. En ollut siinä kokouksessa läsnä, joten en osaa tarkemmin kuvata keskustelua. 

Vaan koska esitys ei ole muuttunut, eivätkä myöskään tausta-aineistot, niin tässä kohtaa vain linkitys aiempaan asian avaamiseeni (bloggaus 3.2.2024).

Kertaan toki lausuntoja ja näkemyksiä ennen kokousta.

4 Koulumäen koulun tulevaisuus 1.8.2024 alkaen (palautettu 7.2.2024)

Koulumäen koulu

Koulumäen tapauksessa kyse oli palautuksesta, eli siinä tapauksessa aineisto on myös voinut täydentyä. Lautakunta äänesti tästä, ja asia palautui äänin 7-6.

Olennaisin palautuksesta: “Lautakunta päättää palauttaa Koulumäen koulua koskevan lakkauttamisesityksen. Lautakunta esittää, että jatkovalmistelussa lautakunnan tietoon saatetaan myös vaihtoehto, jossa Koulumäen koulun toiminta voisi jatkua nykyisellään ja niin, että koulun nyt käytössä olevia vapaita tiloja hyödynnettäisiin myös muiden vahvaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppilaaksiottoon ja opetukseen.“

Päätösesityksen perusteluista vastattiin yllä olevaan kiteytettynä, että Espoonlahden alueella ei ole riittävästi oppilaita jotka kaipaisivat vastaavaa tukea (tosin, käsittääkseni kaikki oppilaat eivät ole nytkään Espoonlahden alueelta). Joten tuo perustelu ei ole mielestäni ideaali.

Toinen perustelu on mielestäni pitävämpi. Eli että on tärkeää tarjota myös mahdollisuuttaa opiskella tavallisessa (lähi)koulussa, jos siihen esimerkiksi osittain kykenee. Tyystin erikoiskoulu on yhdelle  ideaali ratkaisu, mutta voi rajata toisen mahdollisuuksia.

5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

Kyseessä ovat indeksiin perustuvat maksujen tarkistukset. Mielestäni hyvä näin. Jos maksuja ei nosta kulujen noustessa, pian tulee talousongelmia. Plus pienituloisimmat eivät maksa varhaiskasvatuksesta, tai maksavat vain osaa täydestä maksusta.

6 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet

Talousarvioneuvotteluissa varauduttiin 5,5 % nousuun varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvolle. Yksityiset tuottajat saavat palvelusetelillä saman verran euroja kuin laskennallisesti maksaa tehdä sama itse.

Mielestäni reilua näin. Jos palvelusetelin arvoa ei nosteta toiminnan kallistuessa, käytännössä Espoo aloittaisi palvelusetelitoiminnan alasajon.

Plus näin valtuusto linjasi, joten toki sitä pitää lautakunnassa noudattaa.

7 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 1.8.2024 alkaen

Palvelusetelisääntökirjassa linjataan, mitä Espoo odottaa varhaiskasvatuksen yksityisiltä toteuttajilta. Kyseessä ei ole sopimus, vaan linjauspaperi johon sitoututaan. Muutokset sääntökirjaan kulkevat lautakunnan kautta.

“Sääntökirjan yleiseen osaan on tehty muutamia tarkennuksia. Erityiseen osaan esitetään tarkennuksia kirjauksiin muun muassa palveluseteliarvon maksatukseen, hintakaton muutokseen, kouluun siirtyvien kesäajan palvelusetelin arvon maksatukseen, vanhempainvapaa-kirjauksiin ja eVakan käyttöön.”

En ole vielä vertaillut muutoksia, olen keskittynyt Lahnukseen ja Koulumäkeen. Luen niitä iltasatuna.

8 Yksityisen hoidon tuen kuntalisien korotus

Tämä on sukua kohdalle 6. Eli kun palvelusetelin arvoa nostettiin, niin on loogista nostaa myös yksityisen hoidon kuntalisiä samaisella 5,5 prosentilla. Näin tässä kohden tehdään.

9 Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2024–2025

Tässä olennaisin kohta päätösesityksestä: “Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää muuttaa 1.11.2023 § 162 tehtyä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista selostusosassa mainituin perustein siten, että Eestinmetsän päiväkodin ja Kastevuoren päiväkodin ryhmiä ei perusteta. Matinniityn ja Mankkaan luontoesiopetusryhmiä ja palvelusetelipäiväkoti Norlandia Areenan ryhmää ei perusteta. Yksityisen hoidon tuen päiväkotien Laaksolahden Ankkalampi-Duckies, Kilon Ankkalampi-Duckies ja Jupperin Ankkalampi-Duckies, Pilke Playschool Tapiola sekä Länsiväylän kielikylpy Olari 2:n ryhmiä ei myöskään perusteta.”

Käytännössä prosessi menee siten, että lautakunta päättää missä esiopetusta voidaan järjestää, eli minne voidaan hakea. Kun hakemukset ovat tulleet, katsotaan minne on hakijoita (ja ryhmät perustetaan) ja minne ei (eli ei perusteta ryhmiä).

Kun kävi perusteluita läpi, niin yhteen ryhmään (jota ei perusteta) oli hakijoita kahdeksan, muihin kuusi tai alle. Yhteen ryhmään ei ollut yhtään hakijaa. Eli ihan perusteltuja linjauksia.

10 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteet 1.8.2024 alkaen

Tässä linjataan muutoksia iltismaksuihin. Jälleen kyse on yleiseen ansiotasoon liittyvistä “vakiopäivityksistä”.

11 Vastaus valtuustokysymykseen liikuntavammaisten koululaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Tässä oma summaukseni valtuustokysymyksestä: 

Espoon opetussuunnitelma korostaa yhdenvertaisuutta, mutta Vammaisfoorumin kyselyn mukaan vammaisten lasten tukitoimet eivät toteudu yhdenvertaisesti. Ongelmia ovat mm. suuret opetusryhmät, ahtaat tilat ja haasteet apuvälineiden käytössä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on tehtävä kohtuulliset mukautukset vammaisten oppilaiden tarpeisiin. Valtuutetut kysyvät, miten Espoo varmistaa, että kaikki oppilaat, vammansa riippumatta, voivat osallistua opetukseen yhdenvertaisesti.

Lisäksi mukana on kolme kysymystä: 

1. Mitä kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi käytännössä tarkoittaa Espoon peruskouluissa? Millainen ohjeistus Espoossa on kohtuullisten mukautusten tekemiseen ja missä ajassa mukautukset tulisi tehdä?

Koulut laativat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, joka edistää tasa-arvoa ja estää syrjintää. Suunnitelma perustuu kyselyyn ja tehdään yhteistyössä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Se laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Espoon koulurakennusten esteettömyyden taso vaihtelee. Liikunta- ja toimintaesteisten tarpeet huomioidaan mukautuksin, joita tehdään vuosittain oppilaskohtaisesti. Uudet koulurakennukset rakennetaan esteettömiksi ja suunnittelussa pyritään huomioimaan kaikkien oppilaiden oikeus lähikouluun.

Ruotsinkielisessä opetuksessa liikuntavammaisten opetusjärjestelynsä suunnitellaan aina oppilaskohtaisesti. Erillisiä ohjeita ei ole laadittu, koska oppilaita on vain yksittäisiä. Opetussuunnitelman arvot ja muut normit ohjaavat opetuksen toteuttamista.

2. Miten liikuntavammaiset lapset ovat huomioitu Espoon peruskouluissa?

Espoossa on onnistuttu järjestämään laadukasta opetusta liikuntavammaisille oppilaille. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet ja hyödynnetään avustajapalveluita, apuvälineitä sekä erityisen osaamiskeskus Valteri Ruskiksen palveluja.

Kouluun hakuvaiheessa pyritään huomioimaan oppilaiden liikuntavamma. Lähikoulua osoitettaessa voidaan ottaa huomioon asiantuntijalausunto oppilaan tarpeista. Mikäli oppilas hakee painotukseen esteettömään kouluun, tiloja pyritään parantamaan tarvittaessa.

Ruotsinkielisessä opetuksessa oppilaat sijoitetaan lähikouluun. Mikäli koulun esteettömyys ei mahdollista opiskelua, etsitään oppilaalle toinen ratkaisu yhteistyössä huoltajien kanssa.

3. Millaisissa tilanteissa Espoo ostaa palveluita liikuntavammaisiin lapsiin erikoistuneesta Ruskiksen koulusta?

Espoo hankkii Ruskikselta ohjauskäyntejä ja tukijaksoja sekä konsultaatiopalveluita, kun oman osaamisen ei katsota riittävän.

Ruotsinkielisessä opetuksessa Skillan palveluita käytetään rajallisesti ja konsultaatiopalveluita ostetaan oppilaskohtaisen tuen suunnittelun avuksi.

Oppilaspaikkaa Ruskikselle haetaan yhteistyössä asuinkunnan ja huoltajien kanssa. Ennen hakua oppilaan tulee osallistua tukijaksolle, jonka aikana arvioidaan hänen tuen tarvettaan ja mahdollisuuksia Espoossa.

Päätöksen oppilaspaikan hakemisesta tekee perusopetuksen johtaja. Hakuasiakirjat käsitellään samanaikaisesti ja oppilaspaikkaa haetaan vain, jos tukitoimia ei katsota olevan toteutettavissa Espoossa.

Tästä tullee hyvä keskustelu. Aloitteen tekijöitä on lautakunnassa mukana.

12 Lausunto valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähkötupakoinnin kitkemiseksi

Jos kovasti kiteytän, niin sähkötupakointi tulee laajemmin huomioitua Espoon päihdesuunnitelmassa (kunhan se päivitetään). Sähkötupakointi huomioidaan terveystiedon opetuksessa. 

Koulussa tai sen alueella ei saa polttaa. Toisaalta sitä on varsin hankala valvoa. 

13 Päätökset ja kirjelmät

Tiedoksi selvitys mahdollisuudesta tukea palvelusetelillä espoolaisten lasten päivähoidossa oloa naapurikuntien puolella. En ole vielä lukenut tätä liitettä, joten en osaa asiasta vielä enempää sanoa.

14 Painotetun opetuksen ryhmien perustaminen Kivimiehen kouluun ja Kuitinmäen kouluun

Ryhmä perustetaan, jos hakijoita on 18. Jos hakijoita on 14-17, tuodaan asia lautakunnan päätettäväksi.

Ehdotus on, että Kivimäkeen ryhmä perustetaan, ja Kuitinmäkeen ei. Molempiin oli 16 hakijaa.

Kivimiehen ymmärrän. Koulussa on myös englanninkielistä opetusta, ja tulossa on “osaamiskeskus” (oma kiteytykseni) englanninkieliseen opetukseen liittyen.

Sen sijaan Kuitinmäkeä vielä mietin. 16 oppilasta on aika paljon. Tulen kysymään oppilaiden vaihtoehtoisista sijoittumisista. 

15 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Tässä ja kahdessa seuraavassa on kyse tavallaan samasta asiasta. Kun valtuusto on linjannut budjetin, tulee se sovittaa toimintasuunnitelmaan ja tavallaan suunnitella, miten käytetään sitä mitä käytettävissä on.

16 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

17 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen vuoden 2024 käyttösuunnitelman hyväksyminen

18 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset

19 Rastaalan koulun johtokunnan henkilöstöedustajan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

20 Lähderannan koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

21 Matinlahden koulun johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024